LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ACCEPTADES I IMPORT DEFINITIU D’AJUDES
S’informa que es troba disponible el llistat definitiu d’admesos i exclosos, en la convocatòria de BO INFANTIL 17/18.

Les famílies podran realitzar la consulta de l’estat de la seua sol·licitud en la següent URL,
introduint el SIP i data de naixement de l’alumne/a, així com el DNI del/ la sol·licitant:

Gestión Bono Infantil GVA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ACEPTADAS E IMPORTE DEFINITIVO DE LAS AYUDAS

Se informa que está disponible el listado definitivo de admitidos y excluidos en la convocatoria de BONO INFANTIL 17/18.

Las familias podrán realizar la consulta del estado de su solicitud en la siguiente URL.

Introducir el SIP y fecha nacimiento del alumn@, así como el DNI del/la solicitante.

En el caso de Nasciturus en “Identificación” poner “Nasciturus” y el DNI del solicitante.